Vedtægter

Vedtægter


§ 1. Navn og hjemsted

Hvidovre Langbue Laug “Ulls Sønner” har hjemsted i Hvidovre kommune.


§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at dyrke bueskydning med udgangspunkt i det sociale og sportslige fællesskab i klubben samt, at udbrede kendskabet til bueskydning. Det er desuden foreningens formål, at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.


§ 3. Medlemsskab

Foreningen er åben for alle, som aktivt og forpligtende tilslutter sig foreningens formål. At være medlem af foreningen kræver deltagerbetaling. Foreningen skal have mindst 5 betalende medlemmer. Aktive medlemmer, som på grund af sygdom, bortrejse, værnepligt eller anden årsag er forhindret i at deltage i skydningen i mere end 6 måneder, kan med bestyrelsens godkendelse frit forblive medlem af foreningen uden kontingent og atter, uden indmeldelsesgebyr, indtræde som aktiv.


§ 4. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Medlemmer mellem 8 og 12 år, vil kunne optages, hvis én af barnets forældre, eller anden voksen med relation til barnet, overvåger skydningen. Det forudsættes, at mindst én af forældrene eller en anden voksen med relation til barnet er medlem. Nye medlemmer kan vente med at melde sig ind, til der er gået én måned, hvorefter indmeldelse skal finde sted.


§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.


§ 6. Indskud og deltagerbetaling

Kontingent for medlemmer samt evt. indmeldelsesgebyr fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.


§ 7. Restance

Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling af deltagerbetaling fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt deltagerbetalingen ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er udelukket fra foreningen efter vedtægternes §7 og §8. Ny optagelse kan da kun ske mod betaling af gælden og evt. nyt indmeldelsesgebyr.


§ 8. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel, beviseligt, strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde, beviseligt, har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.


§ 9. Organisation - ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Foreningen skal have en bestyrelse. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance med deltagerbetalingen. Børn der er medlem af foreningen, kan være repræsenteret ved deres forældre eller en anden voksen med relation til barnet - med samme rettigheder som medlemmet.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden samt eventuelle indkomne forslag. Det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 10. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af deltagerbetaling.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.


§ 11. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Der vælges en dirigent på generalforsamlingen.

Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jvf. §17 og §18. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer som ikke er i restance med deltagerbetaling. Endvidere er forældre der repræsenterer deres børn valgbare.

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

Afstemning skal, såfremt 1 medlem forlanger det, foretages skriftligt. Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse, og med 14 dages varsel.

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 13. Bestyrelse - Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningens bestyrelse kan træffe de nødvendige økonomiske beslutninger der angår foreningens daglige drift. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. 

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, samt to medlemmer, og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsen bestemmer, i hvilket omfang der skal afholdes møder, dog mindst 4 gange årligt. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, evt. næstformandens, stemme afgørende.

Bestyrelsen er som samlet enhed på valg i lige år, og konstituerer sig selv efterfølgende.


§ 14. Tegningsret

Foreningen “Ulls Sønner” tegnes af formanden. Kassereren er tildelt adgang til banken. Større økonomiske transaktioner drøftes i bestyrelsen.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 15. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskabet for det foregående år og status pr. 31. december, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med kassererens og revisors underskrifter.

Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Endvidere skal foreningen aflægge regnskab og dokumentation for bevilget tilskud fra kommunen og for deltagernes egenbetaling.

Regnskabet skal underskrives af formand, kasserer og revisor.


§ 16. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor - jvf. §10.

Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 17. Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.


§ 18. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning, sælges alt inventar, eller det foræres til anden lignende forening, og løsøre fordeles med de eksisterende medlemmer.